Hoe wordt een bodemonderzoek verricht?

Na uw opdracht starten wij met een vooronderzoek conform de NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek wordt door ons alle relevante (historische) informatie van de locatie verzameld. Dat betekent dat relevante dossiers (digitaal) door ons worden ingezien bij gemeente en provincie, dat er een terreininspectie wordt uitgevoerd en dat de terreingebruiker/eigenaar wordt geïnterviewd.  

Op basis van de informatie uit dit vooronderzoek volgt de strategie van bodemonderzoek. Veelal wordt een verkennend bodemonderzoek verricht op basis van de NEN 5740 voor landbodems. In deze fase worden er bodem- en grondwatermonsters genomen op het terrein door onze veldmedewerkers. De peilbuis die wordt geplaatst voor grondwateronderzoek blijft minimaal een week na plaatsing staan, voordat deze bemonsterd mag worden. 

Afhankelijk van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan het noodzakelijk zijn om vervolgonderzoek, een zogenaamd nader bodemonderzoek, te verrichten. Tevens is het mogelijk dat een asbestonderzoek noodzakelijk is. Dit wordt uiteraard altijd vooraf met de opdrachtgever afgestemd.

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van I en W volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek SIKB 2000". 

Eco Reest is lid van de NEN subcommissie "Veldwerk en Monsterneming" en de subcommissie "Asbest". Door actieve inbreng in deze commissies zijn we direct betrokken bij het opstellen en wijzigen van normen op genoemde gebieden en kunnen we onze kennis delen met alle belanghebbenden.

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.