Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig

Stikstofdepositie laten berekenen
Begeleiding-aanvraag-omgevingsvergunning_news_detail

Hoe zit het met de stikstofdepositie van mijn plan of project? Kan de bouw nog doorgaan? Heb ik een vergunning nodig? De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft een verlammend effect op veel (bouw)projecten. Er zijn veel vragen en er heerst onzekerheid over de doorgang van activiteiten, nu het PAS niet langer kan worden gebruikt.
Hoe nu verder? De telefoon staat roodgloeiend. Milieu Adviesbureau Eco Reest, heeft er een uitdaging bij gekregen. “Met het rekenmodel AERIUS maken wij de stikstofemissie en -depositie van een plan of project inzichtelijk. Aan de hand van een berekening kunnen we in veel gevallen aantonen dat er geen negatieve effecten optreden en kan het plan of project doorgang vinden.”

Kern van de nieuwe regels is dat toestemming weer mogelijk is, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging van de stikstofbelasting en in veel gevallen feitelijk tot een daling. Voor het maken van een stikstofberekening kan het rekenmiddel AERIUS Calculator worden gebruikt. Met die specifieke stikstofberekening heeft Eco Reest al veel opdrachtgevers, -particulieren, bedrijven en woningbouwcorporaties- snel vooruit kunnen helpen. 

“We gebruiken AERIUS om inzichtelijk te krijgen of een plan of project stikstofdepositie veroorzaakt binnen Natura 2000-gebieden. In de praktijk blijkt vaak dat ontwikkelingen hierna verder kunnen. Als een ontwikkeling, zowel in de aanleg- als de gebruiksfase, géén toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaakt, is namelijk geen vergunning nodig. De uitkomst wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid vrijkomende emissie en de afstand tot Natura 2000-gebieden. Echter, als uit de berekening(en) een toename van stikstofdepositie blijkt, denken we constructief mee hoe de ontwikkeling toch doorgang kan vinden. Hiervoor zijn verschillende vervolgstappen denkbaar.”

Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of dat deze geen significante effecten hebben op Natura 2000-gebieden, kunnen vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met bijvoorbeeld schonere technieken of door ‘extern salderen’. Voor projecten met een groot maatschappelijk belang biedt een ADC-toets mogelijk soelaas. Hierbij moet worden aangetoond dat Alternatieven ontbreken, er een Dwingende reden van groot openbaar belang is én er Compenserende maatregelen worden getroffen.

 

Streep door het PAS

Diverse sectoren en activiteiten zorgen voor uitstoot van stikstof, waaronder woning- en wegenbouw, industrie en landbouw. Vrijkomende stikstof slaat in de (ruime) omgeving neer (stikstofdepositie) en kan verzurende en vermestende effecten hebben op stikstofgevoelige natuurwaarden in beschermde natuurgebieden, de zogenoemde Natura 2000-gebieden. Wie iets wilde ondernemen waardoor stikstof in het milieu terecht komt in een Natura 2000-gebied, kreeg te maken met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk. De Raad van State heeft het PAS op 29 mei 2019 ongeldig verklaard. Zodoende is er op dit vlak momenteel veel onduidelijkheid en liggen veel procedures stil.
De overheden hebben intensief overleg om toekomstig beleid en regels te bepalen. Ook zijn wetswijzigingen nodig voor bepaalde onderdelen.


Natura 2000-gebieden

In Nederland zorgt de Wet natuurbescherming (Wnb) voor bescherming van soorten, natuurgebieden en houtopstanden. Het onderdeel gebiedsbescherming zorgt voor de bescherming van ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk is belangrijk voor behoud van de biodiversiteit in heel Europa. Voor alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld, gericht op behoud dan wel uitbreiding of verbetering voor diverse plant- en diersoorten en hun leefgebieden.
Voor plannen en projecten moet met een ‘Voortoets’ worden beoordeeld of deze (significant) negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Voorbeelden van negatieve effecten zijn oppervlakteverlies, verstoring (licht, geluid) en verdroging. Ook stikstof is hierbij relevant. Te veel stikstof zorgt namelijk voor verschraling van de natuur en aantasting van de biodiversiteit.

Met de deskundigheid en ervaring van Eco Reest op het gebied van effectbeoordelingen en stikstofberekeningen, heeft u aan ons een betrokken en meedenkende partner. Als blijkt dat een vergunning onvermijdelijk is, kunnen we u daarbij begeleiden.  

Wij vertellen u graag meer over onze diensten en mogelijkheden. U kunt bellen met Eco Reest, 0528-373982 en/of mailen naar info@ecoreest.nl

Voor meer informatie over het actuele onderwerp stikstof en de (beleids)regels: klik hier.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Neemt u gerust contact op met een van onze kantoren

of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan via ons contactformulier.

route naar Zuidwolde
route naar Appingedam
route naar Almere